ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/16/2015
536/Fm-C/2015
ތަރިކަ
އިދްރީސް ޢަލީ
10/15/2015
440/Fm-C/2015
ތަރިކަ
އަޙްމަދު އިބްރާހިމް
10/01/2015
442/Fm―C/2015
ތަރިކަ
މަފާޒާ ޙުސައިން

ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޢަލީ ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

08/30/2015
405/Fm-C/201
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ޙުސައިން
08/30/2015
406/Fm-C/2015
ތަރިކަ
ޒުލައިޚާ ޙުސައިން
01/24/2015
2700/Fm-C/2015
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ހުދާ އާދަމް

ހއ.ފިއްލަދޫ ރަތްވިލާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޝަރީފާ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ ވާރިޘުންނަށް މިލްކުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމީ

« First ‹ Previous 1 59 67 68 69