ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/21/2018
1178/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ނިޔާޒް އަޙްމަދު

މއ.ޗަންޕާމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މޫސާގެ ތަރިކަ

11/21/2018
1710/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢުމަރު މާޢިން ޢާތިފް

މ.ނިވްހިލްމަން އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އާތިފް ގެ ތަރިކަ

11/14/2018
630/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ޢަލީދީދީ

ހ.ޑައިމަންޑްވިލާ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

11/08/2018
1931/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ރިޙްލާ ޢަލީ

މ.ޒަމްޒަމީގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުބާރިކްގެ ތަރިކަ

11/07/2018
1493/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޙުސައިން ޝިޔާމް

މއ.އާހިޔާގުލްޝަން އަލްމަރުޙޫމާ ޝަހީމާ ޢަލީ ގެ ތަރިކަ

11/05/2018
811/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު އަފްޟަލް

މއ.ވައިރޯޅި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާދަމް ގެ ތަރިކަ

11/05/2018
1038/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މައިސޫން މުޙައްމަދު

މ.ޔާރޑްލީ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢުމަރު ގެ ތަރިކަ

11/05/2018
1110/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މަރްޔަމް މަނިކެ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.މޫނީ މަރްޔަމް މަނިކެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

11/01/2018
2207/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ކިން އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/01/2018
660/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢަޒްމީން

ހ.ވެލިފޮތި އަލްމަރުޙޫމާ ފާތިމަތު ނަފީސާ ގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 59 67 68 69 70 71 79 93 Next › Last »