ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/14/2016
131/Fm-C/2016
ހިބައިން ދިނުން
ލަތީފާ ޔޫސުފް
01/13/2016
2193/Fm-C/2015
ހިބައިން ދިނުން
ޢާއިޝަތު ދިޔެ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ސ.ހިތަދޫ ސީގަލް ޢާއިޝަތުދިޔެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/07/2016
450/Fm-C l20t 5
ތަރިކަ
ޙަބީބާ އިބްރާހިމް ޙަބީބު
11/16/2015
536/Fm-C/2015
ތަރިކަ
އިދްރީސް ޢަލީ
10/15/2015
440/Fm-C/2015
ތަރިކަ
އަޙްމަދު އިބްރާހިމް
10/01/2015
442/Fm―C/2015
ތަރިކަ
މަފާޒާ ޙުސައިން

ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޢަލީ ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

08/30/2015
405/Fm-C/201
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ޙުސައިން
08/30/2015
406/Fm-C/2015
ތަރިކަ
ޒުލައިޚާ ޙުސައިން
« First ‹ Previous 1 49 57 58 59