ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/29/2018
387/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު މާހިރު

މ.ވެލާނާވަރު އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް މާހިރު ގެ ތަރިކަ

-
05/27/2018
528/Fm-C/2018
ތަރިކަ
-

މ.މާހަލްހުޅަނގުބައި އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢިލް ފުވާދު ގެ ތަރިކަ

-
05/24/2018
973/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

05/24/2018
973/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

-
05/21/2018
169/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ފެހިފުނަ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/16/2018
2314/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ފަރީދާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ދޫގަސް ފަރީދާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/15/2018
631/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ޒާހިރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ދޫރިޔާގެ އިބްރާހީމް ޒާހިރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/15/2018
943/Fm-C/2018
ވަޞއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި ވ.ލޫސިޔާ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

-
05/14/2018
916/Fm-C/2018
ހިބައަނބުރާ އަތުލުން
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމަށްއެދި މ.ފިގް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/10/2018
1582/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢަބްދުއްޞަލާމް ޙަފީޡް

ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ރޯޝަނީގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޙަފީޡް ގެ ތަރިކަ

-
« First ‹ Previous 1 31 39 40 41 42 43 51 55 Next › Last »