އިއުލާން


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
05/22/2019

ފެމިލީ ކޯޓު ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު

05/08/2019

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މައްސަލަ ފޯމް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ

01/02/2019

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

12/23/2018

ފެމިލީ ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލޑްޑިންގ ރިސެޕްޝަން ބަދަލުކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމައް (ރީބިޑް)

12/01/2018

2019 ވަނަ އަހަރު އާއްމުކޮށް ކައިވެނިކޮށްނުދެވޭ ދުވަސްތައް އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކޮށްދޭގަޑިތައް

09/12/2018

ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު(ރީބިޑް)

09/12/2018

ކޮންފަރެންސް ރޫމާއި މީޑިއޭޝަން ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް (އިޢުލާން ރީބިޑް)

09/04/2018

ކޮންފަރެންސް ރޫމާއި މީޑިއޭޝަން ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް (އިޢުލާން)

09/04/2018

ކޮންފަރެންސް ރޫމާއި މީޑިއޭޝަން ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު

08/27/2018

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު

« First ‹ Previous 1 2 3 Next › Last »