އިއުލާން


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
12/30/2020

ފެމިލީ ކޯޓުން 2021 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

01/30/2020

ފެމިލީކޯޓުގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް (2020)

12/30/2019

2019 ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން

09/17/2019

ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު (ރީބިޑް)

09/12/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

09/10/2019

ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު

07/22/2019

ފެމިލީ ކޯޓަށް 02 (ދެއެއް) އަހަރު ދުވަހަށް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު (2019/133)

06/18/2019

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް (އިޢުލާން)

05/22/2019

ފެމިލީ ކޯޓު ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

05/22/2019

ފެމިލީ ކޯޓު ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެޭ އިރުޝާދު

1 2 3 Next › Last »