أرشيف الوسم : Khaassa Engun

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުން

    ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައިވާއިރު، މި މާރިޗު މަހުގެ 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 02 އެޕްރީލް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ކޮންމެހެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ނުވަތަ އަމުރުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 7956744 ނުވަތަ 7952313 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.    ކާވެނި ކުރުމާއި ކާވެނި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »