ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ފޯމުތައް

ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިވެފައިވާކަމާމެދު ޝައްކުވެގެން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު

މަރުސާބިތުވިކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

ނަސަބާގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙަޟާނަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެދޭ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ުގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދޭ ފޯމު

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޞުލްޙައަށް އެދި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަލީ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް