ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
06/17/2022

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

06/16/2022

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދު

02/10/2003

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު

Family Act (English Translation)

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (އުވާލެވިފައި)

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު

Family Act (English Translation)

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

1 2 3 4 Next › Last »