ޤަވާޢިދުތައް


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
12/21/2021

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު

07/18/2017

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

08/23/2016

ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

12/24/2012

މަރު ސާބިތު ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު

07/30/2011

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާއިދު

07/08/2010

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

02/15/2006

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދު

07/02/1978

ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތައް މީހުން ޙާޟިރު ކުރުމާއި މެސެޖްގެ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު