ކޯޓު ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތައް

ފެމިލީ ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެދުނު 8:00 އިން މެންދުރު ފަހު 14:00 އަށެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް:

  • މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުން: ހެދުނު 8:30 އިން 11:30 އަށް

(ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

 

  • ސިޓީއާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ހެދުނު 8:00 އިން މެނަދުރު ފަހު 14:00 އަށް

 

  • ކާވެނީގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން: 8:15 އިން 13:30 އަށް

(ހެންވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ މި ކޯޓުގެ އިމާރާތުން)

 

  • ފައިސާ ބަލައިގަތުން: 8:15 އިން 12:00 އަށް

 

(ހެންވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ މި ކޯޓުގެ އިމާރާތުން)

2018 ވަނަ އަހަރު އާއްމުކޮށް ކައިވެނިކޮށްނުދެވޭ ދުވަސްތައް     

  • 2018/08/18 ފިޔަވައި، ހުރިހާ ހޮނިހިރު ދުވަސްތައް
  • 15 މެއި 2018 އިން 16 މެއި 2018 އަށް (ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާގުޅިގެން)
  • 14 ޖޫން 2018 އިން 17 ޖޫން 2018 އަށް (ފިތުރުޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި)
  • 21 އޮގަސްޓް 2018 އިން 24 އޮގަސްޓް 2018 އަށް (އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި)

2018 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކޮށްދޭގަޑިތައް:               

ކޯޓުގައި :                       

  • ރަސްމީގަޑި: – ހެނދުނު 09:00 އިން 13:30 އަށް
  • ނުރަސްމީގަޑީގައި: ހަވީރު 16:00 އިން 22:00 އަށް

 ކޯޓުން ބޭރުގައި:                      

ހަވީރު 16:00 އިން 22:00 އަށް