ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅޭ

ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ލިޔުން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ލިޔުމުގެ ޕްރީވިއުއަށް ފިއްތާލައްވާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ފެމިލީ ކޯޓުންވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެގޮތުން މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު، ފޯމު އަދި ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސްކޭންކޮށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ: registration@familycourt.gov.mv

 

ކާވެންޏާގުޅޭ ފޯމުތައް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ:  marriage@familycourt.gov.mv

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކާވެނި ޢަޤުދު ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހޯމަ، ހޯމަ އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އިން 14:00 އަށް 7372443 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވޭނެއެވެ.

ޢީދު ބަންދާއި ގުޅިގެން 22 މެއި 2020 އިން 30 މެއި 2020 އަށް ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ލިބުމަށްފަހު ފޮނުވަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވާނީ، މައްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް:

ބީ 2 ސެކްޝަން:

b2.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 3 ސެކްޝަން:

b3.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 4 ސެކްޝަން:

b4.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 5 ސެކްޝަން:

b5.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 6 ސެކްޝަން:

b6.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 9 ސެކްޝަން:

b9.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 10 ސެކްޝަން:

b10.legal@familycourt.gov.mv