ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތައްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނިންމަވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތުން،

  • ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވަންދެން ވަގުތިގޮތުން ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮށް އީމެއިލްކުރުން.
  • ކޯޓުން ބޭރުގައާއި ނުރަސްމީގަޑީގައިކުރާ ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން. (އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ސްލިޕް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކާވެނިތައް ކޯޓާއި އެފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން ކޮށްދިނުން)
  • ކާވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯނުން ގުޅައިގެން ސާފުކުރުން.
  • ގޭގެއަށް ގޮސް ހަދާ އެސެސްމެންޓްތައް ވަގުތީގޮތުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މެދުކަނޑާލުން. (އެހެންނަމަވެސް އެމަޖެންސީކޮށް ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓް ތަކުގައި ޤާޟީގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން)
  • ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ނަގާވަގުތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯމްތައް ވަގުތުން ބަލައި ގަނެ، ފުރިހަމަ ނުވާފޯމްތައް ރަގަޅުކުރުމަށް ފޯނުންގުޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
  • ފޯމާއި، ތަކެތި އަދި ފައިސާ 12:00 އާ ހަމައަށް ބަލައިގަތުން.