ކޯޓުގެ ކޮމިޓީތައް

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ:

 1. ކޯޓު ރެޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޝީދު
 2. ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ތައުފީގު
 3. ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
 4. އެސްިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަލީ
 5. ާއެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
 6. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ސިރުވާން މުޙައްމަދު
 7. މީޑިއޭަޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަޟީލް

އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީ

 1. ކޯޓު ރެޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޝީދު
 2. ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ތައުފީގު
 3. ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
 4. އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝާޠިރު އަދްނާނު
 5. އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ޝާނާ
 6. ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ސުއޫދު
 7. ސޯޝަލް ވޯކަރ ރިސާލާ މުހައްމަދު