ކޯޓުގެ ކޮމިޓީތައް

ބިޑް ކޮމިޓީ

 1. ރަޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ނަޝީދު
 2. ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު އަބްދުﷲ
 3. ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިބްރާހީމް ތައުފީގު މޫނިސް
 4. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސިރުވާން މުޙައްމަދު
 5. މީޑިއޭޓަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލް
 6. އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްސަން ޙަމީދު
 7. ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މުޙައްމަދު ޝާރިފް އަޙްމަދު

 

އެޗް.އަރ ކޮމިޓީ

 1. މީޑިއޭޓަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލް
 2. އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްސަން ޙަމީދު
 3. އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝިފާޢު
 4. އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަބޫބަކުރު ޖައުހަރީ
 5. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު އިތުމީނާ

 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

 1. ޤާޟީ ހުޒައިފާ މުހާއްމަދު
 2. ރެޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ނަޝީދު
 3. މީޑިއޭޓަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލް