Public Letter

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފެމިލީ ކޯޓުން ހުޅުވާލުން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ފެމިލީ ކޯޓުންވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު، ފޯމު އަދި ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސްކޭންކޮށް އީމެއިލްކުރާނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ،[email protected]  އަށެވެ. މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ލިބުމަށްފަހު ފޮނުވަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވާނީ، މައްސަލަ ބަލާ ...

Read More »

އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢިދު

އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢިދު އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރު ކުވައިތުގެ ޖާމިޢަތުލް ކުވައިތު އިން އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. ގާޟީކަމުގެ މަގާމް ފުރުއްވުން: ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤޟީ (2008 ސެޕްޓެމްބަރ 21 އިން ފެށިގެން) ކުޑަކުދިންނާއިބެހޭ ކޯޓު ޤާޟީ (2007 މެއި 1 އިން 2008 ...

Read More »