ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

މިއީ އަލަށް ކައިވެނި ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމެވެ. މި ފޯމް އަލަށް ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދޭ ދެފަރާތުން ވެސް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ ބަންދުނޫން އާދީއްތަ އަދި ބުދަ، މި ދެ ދުވަހުގެ 14:30 އިން 16:30 އަށެވެ.
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ދުވަހު، ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ 02 (ދޭއް) ގަޑިއިރު ކުރިން، އީ-މެއިލް ނުވަތަ ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް، ޕްރޮގްރާމްގެ ލިންކް ތިޔަ ފަރާތާ ހިއްސާކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މިކޯޓުގެ ނަމްބަރު: 3340658، އަދި ވައިބަރ ނަމްބަރު 7509034 މެދުވެރިކޮށްވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

Awareness Program