ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ފޯމުތައް

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޞުލްޙައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިކުރުމަށް / ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިވެފައިވާކަމާމެދު ޝައްކުވެގެން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދޭ ފޯމު

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެދޭ ފޯމު

އޮންލައިންކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރު

މަރުސާބިތުވިކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު

ނަސަބާގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ވަލީ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް