ސަމާލުކަމަށް!

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފެމިލީކޯޓަށް ފޯމު އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މިވަގުތަކީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ވަގުތަކަށް ނުވާތީ، ތިޔަ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަންނަ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތިަޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:00 އާ ދެމެދު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމުން ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.