Author Archives: User

އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢިދު

އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢިދު އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރު ކުވައިތުގެ ޖާމިޢަތުލް ކުވައިތު އިން އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. ގާޟީކަމުގެ މަގާމް ފުރުއްވުން: ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤޟީ (2008 ސެޕްޓެމްބަރ 21 އިން ފެށިގެން) ކުޑަކުދިންނާއިބެހޭ ކޯޓު ޤާޟީ (2007 މެއި 1 އިން 2008 ...

Read More »