ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
23/09/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

21/09/2020

ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

21/09/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

21/09/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

21/09/2020

ކޯޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ދެމީހުން ހޯދުމަށް

16/09/2020

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

07/06/2020

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޝަރުޢީ މަޢުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

03/03/2020

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު

03/03/2020

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު

03/03/2020

ކޯޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

01/22/2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

1 2 3 6 Next › Last »