ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ފޯމުތައް

ޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޞުލްޙައަށް އެދި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަރިވެފައިވާކަމާމެދު ޝައްކުވެގެން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙަޟާނަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު

ނަސަބާގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެދޭ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދޭ ފޯމު

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމް

ވަލީ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބެލެނިވެރިކަން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަރުސާބިތުވިކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރު