އުޞޫލުތައް


ތާރީޚް
ނަމްބަރު
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
06/17/2022

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

06/16/2022

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދު

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު (އިސްލާޙްތަކާއެކު)

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

1

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު

(އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

(އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Family Act (English Translation)

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާއިދު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

1 2 3 Next › Last »