އުޞޫލުތައް


ތާރީޚް
ނަމްބަރު
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
1

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު

(އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

(އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Family Act (English Translation)

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދު

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 3 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާއިދު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

1 2 3 Next › Last »