ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
05/03/2020

ޢާއްމު ޞިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ރެޑް އެލަރޓްގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

05/03/2020

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކާވެނީގެ ޢަޤުދު ކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު

03/04/2018

ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

07/18/2017

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

12/24/2012

މަރު ސާބިތު ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު

07/30/2011

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާއިދު

07/08/2010

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

02/15/2006

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދު

12/21/2000

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު

07/02/1978

ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތައް މީހުން ޙާޟިރު ކުރުމާއި މެސެޖްގެ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު