ޤަވާޢިދު


ތާރީޚް
މައުޟޫއު
ތަފްޞީލް
03/04/2018

ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

07/18/2017

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

07/30/2011

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާއިދު

07/08/2010

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

02/15/2006

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދު