ކޯޓުގެ ޚަބަރުތައް

ކައިވެއްޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް


5/31/2016 8:51:02 AM
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް އޮންނާނެއެވެ. މިތަނުން ބޭނުން ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ލެކްޗަރ ދިނުމަށްފަހު ސުވާލުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވޭނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެބޭފުޅުން ޙިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމެއްއޮތްނަމަ ވަކިން ފެސިލިޓޭޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެއެވެ.

_____________________________________________________________

މައްސަލަ ފޯމް ބަލައިގަންނަ ވަގުތަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ގުޅޭ:


5/31/2016 8:51:02 AM


_____________________________________________________________


Page: 1 of 1