ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
08/12/2020
2699/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
ޙަފްޞާ ޢަލީ ފަހުމީ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މއ.ތަބައްގެ ޙަފްޞާ ޢަލީ ފަހުމީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

09/07/2020
2512/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.ޕްރެމިއޯ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

05/03/2020
2536/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
މުޙައްމަދު ސަލީމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ގ.ރޭނިސް މުޙައްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

26/6/2020
2632/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
ޝަރީފާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ގ.ފެހިމާގެ ޝަރީފާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/03/2020
1696/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ދާރިމް އަބޫބަކުރު

ގ.އައިފަ އަލްމަރުހޫމް ދާރިމް އަބޫބަކުރުގެ ތަރިކަ

06/02/2020
1837/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޢަޒުމީ ޙަލީމް

މއ.ކެނަންފަރު އަލްމަރްހޫމް ޙަސަން ޙަލީމްގެ ތަރިކަ

29/06/2020
53/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
އަޙްމަދު ޝަރީފް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މަރުދާނާގެއާގެ އަޙްމަދު ޝަރީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

29/06/2020
215/Fm-C/2020
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
މަރްޔަމް ޝާޒުދާ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.ކޮތަރި މަރްޔަމް ޝާޒުދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/07/2020
198/Fm-C/2020
ތަރިކަ
ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ގ.މާވަރުލު އަލްމަރުޙޫމާ ޢާރިފާ އިސްމާޢީލްގެ ތަރިކަ

22/07/2020
124/Fm-C/2020
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި
ޒައުދު އަޙްމަދު

ހ.ރަސްގެރަހަ އަލްމަރުޙޫމާ ނަސްރީނާގެ ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ޒައުދު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1 2 2 2 2