ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅޭ

ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ލިޔުން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ލިޔުމުގެ ޕްރީވިއުއަށް ފިއްތާލައްވާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ފެމިލީ ކޯޓުންވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެގޮތުން މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު، ފޯމު އަދި ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސްކޭންކޮށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ: registration@familycourt.gov.mv

 

ކާވެންޏާގުޅޭ ފޯމުތައް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ:  marriage@familycourt.gov.mv

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ މަޖްލިސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަދުވަހުއެވެ. އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކާވެނި ޢަޤުދު ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ 9:00 އިން 13:00 އަށް 3340665 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވޭނެއެވެ.

 

މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ލިބުމަށްފަހު ފޮނުވަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވާނީ، މައްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް:

ބީ 2 ސެކްޝަން:

b2.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 3 ސެކްޝަން:

b3.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 4 ސެކްޝަން:

b4.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 5 ސެކްޝަން:

b5.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 6 ސެކްޝަން:

b6.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 9 ސެކްޝަން:

b9.legal@familycourt.gov.mv

ބީ 10 ސެކްޝަން:

b10.legal@familycourt.gov.mv

 

އޮންލައިންކޮށް ކޯޓަށް ފައިސާ ދެއްކުން

ތިރީގައި އެވާ ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުން، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުނަވާ ގޭޓްވޭގެ ލިންކް، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެ.

 

  • ކާވެންޏާއި ގުޅޭ ފައިސާއެއް ނަމަ، ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ފައިސާދެއްކެވި ސްލިޕް marriage.fee@familycourt.gov.mv މެއިލަށް އީމެއިލްކޮށް ދެއްވުން އެދެން.
  • މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ފީއެއް ނަމަ، ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ފައިސާދެއްކެވި ސްލިޕް registration@familycourt.gov.mv މެއިލަށް އީމެއިލްކޮށް ދެއްވުން އެދެން.