ކޯޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އެޑްރެސްކުރަންވީ ފަރާތް

ފެމިލީ ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު

އެޑްރެސް

ފެމިލީ ކޯޓު
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ
އޯކިޑްމަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3325502 / 3340085
ވެބްސައިޓް: familycourt.gov.mv
އީމެއިލް: info@familycourt.gov.mv

އެޑްރެސް

ފެމިލީ ކޯޓު - ހެންވޭރު ޢިމާރާތް
ކާވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ބައި
ބަޖެޓް ސެކްޝަން

ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކައް

B2 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

 

ފޯން، އީމެއިލް

B3 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B5 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B6 ސެކްޝަން

 ޙުކުމް ތަންފީޛް މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B7 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B8 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B9 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B10 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

އެހެނިހެން ސެކްޝަން

ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް

3340540

ފޯން، އީމެއިލް

ކާވެނިކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ބެހޭބައި

3340661

ފޯން، އީމެއިލް

ޢާއިލީ ސުލްހަ ވެހި

3340677

ފޯން، އީމެއިލް

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

3340570

ފޯން، އީމެއިލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

3340501

ފޯން، އީމެއިލް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

3340515

ފޯން، އީމެއިލް

އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން

3340667

ފޯން، އީމެއިލް

ޕްރޮކިއުމަންޓް، ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

3340511

ފޯން، އީމެއިލް

އަތޮޅުތަކާ ބެހޭބައި

3340658

ފޯން، އީމެއިލް