ކޯޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އެޑްރެސްކުރަންވީ ފަރާތް

ފެމިލީކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދުއަށް

އެޑްރެސް

ފެމިލީ ކޯޓު
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ
އޯކިޑްމަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3325502
ވެބްސައިޓް: familycourt.gov.mv
އީމެއިލް: info@familycourt.gov.mv

އެޑްރެސް

ފެމިލީ ކޯޓު - ހެންވޭރު ޢިމާރާތް
ކާވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ބައި
ތަރިކަ ޑިވިޜަން
ބަޖެޓް ސެކްޝަން

ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކައް

B2 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

 

ފޯން، އީމެއިލް

B3 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B4 ސެކްޝަން

ތަރިކަ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B5 ސެކްޝަން

ތަރިކަ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B6 ސެކްޝަން

 ޙުކުމް ތަންފީޛް މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B9 ސެކްޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

B10 ސެކްޝަން

ތަރިކަ މައްސަލަތައް

ފޯން، އީމެއިލް

އެހެނިހެން ސެކްޝަން

ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް

3340540

ފޯން، އީމެއިލް

ކާވެނިކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ބެހޭބައި

3340661

ފޯން، އީމެއިލް

ޢާއިލީ ސުލްހަ ވެހި

3340677

ފޯން، އީމެއިލް

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

3340570

ފޯން، އީމެއިލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

3340501

ފޯން، އީމެއިލް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

3340515

ފޯން، އީމެއިލް

އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

3340667

ފޯން، އީމެއިލް

ޕްރޮކިއުމަންޓް، ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

3340511

ފޯން، އީމެއިލް

އަތޮޅުތަކާ ބެހޭބައި

3340658

ފޯން، އީމެއިލް