ގުޅުއްވުމަށް

އެޑްރެސް:

ފެމިލީ ކޯޓު

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ފޯން: 3340085

 

 

ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯން ނަންބަރުތައް

3340526 – B2

3340534 – B3

3340538 – B4 ތަރިކަ

3340552 – B5 ތަރިކަ

3340524 – B6 ޙުކުމް ތަންފީޒު

3340576 – B9

3340558 – B10

 

ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯން ނަންބަރުތައް

3340540 – ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް

3340677 – ޢާއިލީ ސުލްހަ ވެހި

3340661 – ކާވެނިކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ބެހޭބައި

3340570 – އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

3340501 – އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

3340515 – ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

3340667 – އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

3340511 – ޕްރޮކިއުމަންޓް، ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

3340658 – އަތޮޅުތަކާ ބެހޭބައި

 

 

 

ކޯޓަށްފޮނުވާ ސިޓީ އެޑްރެސްކުރަންވީ ފަރާތް: ފެމިލީކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަދީބް އަށް