ގުޅުއްވުމަށް

އެޑްރެސް

ފެމިލީ ކޯޓު

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3340085

ވެބްސައިޓް: familycourt.gov.mv

އީމެއިލް: info@familycourt.gov.mv

ކޯޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އެޑްރެސްކުރަންވީ ފަރާތް

ފެމިލީކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަދީބް އަށް

ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތައް

(B2) ޢާއިލީ:    3340526 || b2.legal@familycourt.gov.mv

(B3) ޢާއިލީ:    3340534 || b3.legal@familycourt.gov.mv

(B4) ތަރިކަ:    3340538 || b4.legal@familycourt.gov.mv

(B5) ތަރިކަ:    3340552 || b5.legal@familycourt.gov.mv

(B6) ޙުކުމް ތަންފީޛް:    3340524 || b6.legal@familycourt.gov.mv

(B9) ޢާއިލީ:    3340576 || b9.legal@familycourt.gov.mv

(B10) ތަރިކަ:    3340558 || b10.legal@familycourt.gov.mv

ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯން ނަންބަރުތައް

3340540 – ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް

3340677 – ޢާއިލީ ސުލްހަ ވެހި

3340661 – ކާވެނިކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ބެހޭބައި

3340570 – އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

3340501 – އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

3340515 – ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

3340667 – އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

3340511 – ޕްރޮކިއުމަންޓް، ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

3340658 – އަތޮޅުތަކާ ބެހޭބައި

ފެމިލީ ކޯޓު - ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން

ފެމިލީ ކޯޓު - ހެންވޭރު ޢިމާރާތް