ގުޅުއްވުމަށް

އެޑްރެސް: ފެމިލީ ކޯޓު

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3325502 00960

ފެކްސް: 3323269 00960

ވެބް ސައިޓް: www.familycourt.gov.mv

އީމެއިލް: info@familycourt.gov.mv

 

ކޯޓަށްފޮނުވާ ސިޓީ އެޑްރެސްކުރަންވީ ފަރާތް: ފެމިލީކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު